Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၉ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, February 16, 2009

မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဍိုက်ယာန်ကၠိက်ကၞတ်တုဲ သီုဗဵုလဗး ထဍေၚ်ဗက်ဗြရတ်
ဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳယက္ခ၊ ဗြရတ်ဒဴအာ လသာနန်မြ၊ ဒေဝဳယက္ခ ဟောံဇြစံၚ်တူ၊ သီုမရေဝ်ရောတ် ရမတ်ဒဇူ၊ လၞီဂၠိုၚ်အြ ဂၠိုၚ်သောသၞာ၊ သီုမလ္ၚာပ်လ္ၚာ လတူပြာသာတ်၊ လရိုအ်ယာံဂၠဲါ သၟီနာဲမန္ဓာတ်၊ ကောန်ဨကရာတ် မန္ဓာတ်ပန်တ္ကံ၊ လရိုအ်ယာံကော် ပ္ဍဲနန်ထော်ဏံ၊ ဟွံဒးပြဝ ပသာသ္ပံ၊ ကော်အမာတ်ကၠာ ဒဴဗညာတံ၊ အမာတ်တံကီု အိုတ်သီုသကံ၊ ပၞာန်ပန်ပြကာ ပကဵုခြာလံ၊ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဏံ ပလံဗက်အာ၊ ကၠိက်ဖဍိုက်အဲ အဝဲဂေါဝ်ဂါ၊ သလုၚ်ပန်ဟတ် ဒြဟတ်မြက်စာ၊ တၞာဲမွဲရ စဳမြသာံဖြာ၊ စဳရေၚ်ပၞာန်ကွေံ ပြဟ်ပြေဟ်တုဲအာ၊ ကၠိက်ဗတာၚ်ကွေံ ဂၞေဟ်ဍေံတိတ်သ္ကာ၊ ဗဵုလကိုဟ်ဂၠေဲါ သီုရဲဇက်အာ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳယက္ခာ၊ ဍိုက်ယာန်ကၠိက်ကၞတ် မိသၟတ်ရံၚ်အာ၊ တၞာဲဒလဝ် ဒဝ်မုက္ခဝါ၊ သၟတ်ဗက်ရာဇာ ယက္ခာဗြဴရတ်၊ ဂွကဵုညးဍုၚ် ဂစိုၚ်မုက်မတ်၊ မှတ်ဗက်တြုံယာန် မိဗတာၚ်ၜတ်၊ ဂမြိၚ်ဂမြံ အသံဂမ်အတ်၊ ညံၚ်ပဝန်ကံ ဂမြံလယတ်၊ ဗက်ကြာဓိဝါန် ဂၠံၚ်ဍာန်အိုတ်သၟတ်၊ ကၠိက်ယာန်ဗြဴရတ် ဒြဟတ်ညံၚ်ပြေၚ်၊ တွာ်ဟွံဒည သုက္ကရဟေၚ်၊ ပထမပၠန် ပ္ဍဲနန်ဇရေၚ်၊ မဍေံလွဳလဝ် ဂေါ၀်ညိဟွံသေၚ်၊ ဍေံပြဟ်ဇိုၚ်ဟေၚ် လောန်နူပြေၚ်ဂၠဴ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳနာဲဗြဴ၊ စမှဳရံၚ်မွဲ တူအမှဲအဴ၊ လတေံဗြရတ် တြုံကၞတ်ဘဴ၊ ကြာဂၠံမတ်ဗြဲ ကလာၚ်သြဲဒဴ၊ ရံၚ်ညာတ်စောန်စောန် ဍိုက်ချေဟ်ပၠန်စဴ၊ ဟီုကဵုကၠိက်မိ ဂိုတ်ညိဆဴဆဴ၊ ကၠိက်ဒြေပ်ကမြဴ ညံၚ်ရဴစက်ကျာ၊ ကၠိက်ဒြေပ်တဆဟ် ပြဟ်ညန်လုပ်အာ၊ မိစမဳညာတ် မန္ဓာတ်ရာဇာ၊ မိညာတ်နာဲသၟတ် သၞာ်ရတ်သ္ကေံဏာ၊ ပရှ်ချေဟ်ယာန် လတူဍာန်ကျာ၊ ပ္ဍဲဂှ်ယက္ခ ရုပ္ပကညာ၊ ကော်ဟီုကဵုဗဵု ဆဵုရရာဇာ၊ လတူအမှဲ မၞးရံၚ်မွဲကၠာ၊ ဗဵုဂမၠိုၚ်ညာတ် ခါတ်မာတ်ဗက်အာ၊ ဗက်ညန်လုပ်ကၠာ ရံၚ်ပ္ဍဲကာသ၊ မိကော်ကဴကဴ ကောဂၞဴယွံမ၊ ပၠန်ကၠုၚ်ကဵုမိ မွဲဝါညိရ၊ အဵုကောဗြရတ် ကၞတ်ရုပ္ပ၊ ပၠန်မွဲဝါရ ရုပ္ပလဂ္ဂန်၊ ဒဴထောံမိပၠန် လဂ္ဂန်ကောသၟီ၊ မိကော်ကဴကဴ ကောဂၞဴဟွံမိၚ်၊ ဒဇန်ကောသၟီ ဟွံပမိၚ်ညိ၊ ဂုန်သၟီကောမိ စုတိရရော၊၊

ချေဟ်ရံၚ်စှ်ေပ္ညုၚ် ဗက်ကၠုၚ်ဂၠေဲါဟော၊ ချေဟ်ဟီုတိုန်ပြဟ် ကာလဂှ်ရော၊ ယွံနာဲဗောဓိ ပ္ဍဲတိပေၚ်မြော၊ နာဲသ္ၚေဝ်စှ်ေရော ဗက်ဟောရေၚ်ဂၠု၊ သၟီဂွံညာတ်အိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်သမ္ၚု၊ ရပ်ကေတ်သၠဆု ဇကုဒဇပ်၊ သၟီထောံဖျေံရ နတဲသမြပ်၊ ဒှ်ၜဝ်လာံထာ ကြာန်အာထပ်ထပ်၊ ဇလသ္ကေက်သ္ကာ သအဳဗ္ဂာသမြပ်၊ မွဲယောဇနာ လီၜက်အာကြပ်၊ လီၜန်ထပ်ထပ် သီုကွပ်ထုဲကြာန်၊ ဇလကြာန်ထိ လုံဂြိုပ်ဓိ၀ါန်၊ အိုတ်သီုဗဵုပၞာန် ဂစာန်ၚးဟေၚ်၊ ဗဂုပ်ဗက်စိ မိသမုဲလေၚ်၊ လောန်အာဂြိုပ်ၜဝ် ဗြဴသွဝ်အလေၚ်၊ ကၠိက်ဒြေပ်ပြဟ်ပြေဟ် တုပ်နဲချေဟ်ဟေၚ်၊ ကဵုပါၚ်ထဥ ဗရုထဍေၚ်၊ ဗဵုယက္ခကၠံၚ် ရံၚ်ပြဟ်ပြေဟ်ဟေၚ်၊ အသံထဍေၚ် ညံၚ်ပြေၚ်ညံၚ်စိၚ်၊ ဗဵုဂမၠိုၚ်ကၠာ ဒြေပ်အာဂြိၚ်ဂြိၚ်၊ သၟဝ်ဂၠံမတ်ဗြဲ ချေဟ်ရဲကောသၟီ၊ ဟဇ္ဇနဲချေဟ် ပလှ်ေမုက်သွိၚ်၊ ဟွံဖေက်မွဲတဲ ဒြဟတ်နဲစိၚ်၊ ဗပါ်ကျာမာန် ဂစာန်တိၚ်တိၚ်၊ ဗဵုပၞာန်ယက္ခ ဟွံလဇဗျိၚ်၊ ပ္ဍဲပထဝဳ ဇက်သအဳဂမြိၚ်၊ ညာတ်ဍိုက်ကၠိက်ဗျိၚ် ဂမြိၚ်ကမြဴ၊ ချေဟ်ဟီုတိုန်ပၠန် ဍေံဗက်ညန်အဴ၊ တၞးရုက္ခ ထောံရဆဴဆဴ၊ ထောံဖျေံဒေံဂၞဴ ဍေံဗက်တဴညန်၊ ဗြရတ်ရံၚ်ပ္ညုၚ် ဆိုက်ကၠုၚ်မွဲတန်၊ ဗက်ကၠုၚ်ရံၚ်ဂၠု အနုဒိုဟ်ပန်၊ မိဍိုက်ကၠိက်ကၞတ် မှတ်ဗက်တဝန်၊ ဂိုၚ်ရပ်ရဆု ယမုမွဲတန်၊ သၟီလတိုပ်ပၠန် ခုတ်ပ္တန်ယမု၊ မွဲထောံဒှ်ဗၚ် စၚ်ခြၚ်သာ်ဝု၊ ထောံဖျေဟ်မွဲတန် ကောန်နာဲနန်မြု၊ ဒှ်ဗၚ်လတိုပ် စိုပ်တိရံၚ်ဂၠု၊ ဟွံညာတ်ညးအဲ နဲထီုဒမၠု၊ ဗက်ဂၠေဲါသီုစုံ ဒတုံဂြုဂြု၊ ကၚ်ရဳညာတ်ဂၠု သမ္ၚုပ္ဍဲစိုတ်၊ ဗြရတ်ထောံအဵု ဒှ်ဒဵုဇြဟ်အိုတ်၊ ဇြဟ်လေဝ်သ္ဇိုဟ်က္ဍၚ် ဒဵုလၞၚ်သတိုတ်၊ တုဲသၟီမိပ်စိုတ် ချေဟ်ဂိုတ်ကလာၚ်၊ . . .

အဏံဗြဴရတ် မှတ်ဗက်တြုံယာန်၊ ကၠိက်သီုဒြဟတ် မှတ်ဗက်ဂစာန်၊ ဗဵုပၞာန်ညာတ်ဒဵု စဵုလၞၚ်ထာန်၊ လ္ၚဵုဒှ်ဗၚ် လၞၚ်ဂၠံၚ်ဍာန်၊ ဒဵုဇၞော်လဂုၚ် အာကၠုၚ်ဟွံမာန်၊ ပြးဇးလုံဍာန် သန်ထာန်တရဴ၊ ကမၠောန်တံဟေၚ် ပၠန်ကလေၚ်စဴ၊ ကၚ်ရဳဗြဴရတ် မတ်ညံၚ်ကောန်ဂၠဴ၊ ရံၚ်သ္တုံဒှ်တိ ဇွိဟွံမွဲတဴ၊ စိုတ်မိဂြဴဒြဴ ရဴသ္ကန်ကလိ၊ ချိုတ်လဝ်ကဵုချိုတ် ဗတ်အိုတ်ဇိဝိ၊ သၟတ်ဗက်အာကောံ လဂ္ဂန်ပဳတိ၊ ရံၚ်အာသ္တုံဇွိ ညိဟွံညာတ်မွဲ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳနန်ဗၠဲ၊ တိုန်ဒဵုစှ်ေဇြဟ် ဗှ်ဇကုမွဲ၊ ဗှ်ကဵုတြုံယာန် ဂစာန်ဒဴသ္ၚောဲ၊ ဍာ်ရမတ်ဂၠေဲါ ညံၚ်ဗြဲတံသၞာံ၊ ထောံမတ်ရံၚ်ညာတ် ဟွံညာတ်ကောမာံ၊ ဂုန်နာဲၝောံကိုတ် စိုတ်ပၠာံဟွံလာံ၊ သၟတ်ဗက်တြုံရတ် မတ်ရံၚ်ဖဍာံ၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ မိယာံရေဝ်ရောတ်၊ အဵုကောဗြရတ် ကၞတ်စရာဲ၊ ကောဟးကောဗၠာဲ နာဲကလေၚ်ညိ၊ ပၠန်ကၠုၚ်ကဵုမိ ညိနာဲဍောၚ်မၠဵု၊ မိဒြေပ်ဂစာန် စှ်ေဇြဟ်ဒွါန်ဒဵု၊ စမဳရံၚ်အာ တူကျာမိဆဵု၊ ဍိုက်ယာန်ချေဟ်ရတ် ဟဇ္ဇနဲအဵု၊ မိရံၚ်ညာတ်အာ တူကျာသဓဵု၊ ဍိုက်ယာန်ကၠိက်အဵု သဓဵုဂမ်အတ်၊ ကော်ကောကဴကဴ ကၚ်ရဳဗြဴရတ်၊ ရမျှာၚ်သြောန်သြောန် ကညန်ဗက်သၟတ်၊ ဗြရတ်သၟီဗၠာဲ မိၚ်နာဲရေဝ်ရောတ်၊ ရံၚ်သ္ၚဳစှ်ေကၠုၚ် မုက်သ္ဇုၚ်လကတ်၊ ရံၚ်ညာတ်စှ်ေသၟတ် ဍိုက်ကၠိက်ကၞတ်ဗၠာဲ၊ ဆိုက်ညန်မွဲတန် လဂ္ဂန်စရာဲ၊ ဗဵုလဗးပြး ဒးဇြဟ်ဒဵုလာဲ၊ ခါဂှ်သၟီဗၠာဲ နာဲဂိုၚ်သၠဆု၊ ထောံပ္တုံဒၞဲါ၀ွံ သၠဆုဂှ်စိ၊ ယဝ်ဒွံတိကၠာ ဒှ်အာဂၚ်ဂျိ၊ သလဲဍေံပၠန် ပိပန်ဂါစိ၊ ဍာ်သ္ဇုၚ်တဴပၠန် ကၠေၚ်ကၠန်အဒိ၊ ချေဟ်နာဲဗြရတ် မှတ်စှ်ေလိုန်တိ၊ ဗျူပတန်လၟောၚ် ဍောၚ်ဟဲအာညိ၊ ရုက္ခမူဏိ ဗောဓိဇြဲသုံ၊ ဇရေၚ်နာဒဳ သြၚ်ၜဳအလုံ၊ ချေဟ်ကဵုနာဲပၠန် ဂွံတန်ဒၟံၚ်အုံ၊ သၟဝ်တၞံဇြဲသုံ ဒၟံၚ်စုံသီုၜါ၊ ပ္တန်ကာယဒွါ ထာဏဂှ်တုန်၊၊ ၊၊
တၚ်တှ်မဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် ~~~~~
ဓိ၀ါန် = ဂြိုပ်၊ ဂၞိၚ်၊ ဗြေဟ်၊ (မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်ဝွံ မၞုံလအာအဓိပ္ပဲါ သမုၚ်ဆေဝ်ရေဝ်တဴ၊၊)
------------------
ဗျူ = (သကမ္မကကြိယာ) > ဗဇူ (နာံ) ၊၊ ဗျူပတန်လမောၚ်၊၊
ဇူ = (အကမ္မကကြိယာ) > ဇၞူ (နာံ) လမောၚ်သ္ဂောံဟဲ လုပ်ဇူ ပ္ဍဲဇြပ်ဇၞူ၊၊
ပ္ဍဲမကြိယာမၞုံကဵုအက္ခဝ်တၞံ (ဗျ ၊ ဇ ) မပ္တံကဵု - ဗျတ် > ဇတ် ၊၊ ဗျဵု > ဇဵု ၊၊ ဗျး > ဇး ၊၊ ဗျဳ > ဇဳ ၊၊ ဗျာပ် > ဇာပ် တံဂှ်တံဂှ် နဲမသ္ဂောံပြံၚ်လှာဲသကမ္မကကြိယာ အကမ္မကကြိယာဂှ် နနဲဝွံဟေၚ် သမ္တီလဝ်၊၊ နဲမသ္ဂောံပကၠေံမနာံဂှ် ဗွဲမဗဗွဲကဵုနဲဍေံ ချပ်ဗစာတဴညိ၊၊ (ဗျဵု > ဗဇဵု၊၊ ဇဵု > ဇွဵု ) ၊၊
-------------------
ဍောၚ် = (အကမ္မကကြိယာ) > လမောၚ်၊ လၟောၚ် (နာံ)
မကြိယာမၞုံကဵုအက္ခဝ်တၞံ (ဍ)လ္ၚဵုတံဂှ် ခါရမပြံၚ်ပကၠေံမနာံမ္ဂး ဂှ် ပကၠေံ - လမ - တုဲ ဒှ်မနာံရ၊၊
ပြယိုက်တုန် ---
ဍုဟ် (တ္ဍုဟ်) = (အကမ္မကကြိယာ) > လမုဟ်၊ လၟုဟ် (နာံ) ၊၊ သတ်ဆုလမုဟ် (သတ်ဆုမဍုဟ် မိက်ဂး)

Powered By Blogger