Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

နိဒါန်၊ ပဏာမဝန္ဒနာ လိက်ဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, September 13, 2007

ဂလာန်ဗစန်...ပ္ဍဲပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဝွံ ဗီုမအခဝ်လ္ၚဵု ကဝိမၚ်ရောဂေါမချူကှ်ေလဝ်တံဂှ် တၞဟ်ခြာနူကဵုမအခဝ်လၟုဟ်ဏံညိည နွံတဴရ၊၊ ပမာတုန် - ( သြ ) အခဝ်ဝွံ ပ္ဍဲလိက်ပတ်ပိုဲမချူကှ်ေဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံ သွဵုလေဝ်ဒှ်မာန်၊ သဗျဉ်လေဝ်ဒှ်မာန်၊ သကၟက်ရ ( ပ္တိတ်ရမျာၚ်-သရ) လေဝ် ဒှ်မာန်၊၊ ( သြ ) အခဝ်ဝွံ ယဝ်ဒှ်သွဵုမ္ဂး ကဝိမၚ်ရောဂေါ ချူကှ်ေလဝ်ဗီုပြၚ်တၞဟ်ခြာဒၟံၚ်ညိကီုရ၊၊ စၞး( သြ ) သွဵုဂှ် ညးချူ ( အြ ) သွဵု မဖှ်သာ်ဝွံ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲပုံဏံ တၠဝါသနာလိက်ပတ်မည်ပိုဲတံ ဆက်ဗှ်အာဂတတေံပၠန်မ္ဂး သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ် ( အြ ) သွဵု မဖှ်သာ်ဂှ်ရောၚ် အဲ မိက်ဂွံစွံဂလာန်ဗစန်၊၊တိလောကနာထ အဂ္ဂသမ္ဗုဒ္ဓါ၊ ကျာ်တြဲဇမၞးမာ ဂုန်ဇၞော်ပပြာကတ်၊ ပိစှော်မွဲဘုံအဴ၊ ဂွံပိုၚ်တဴအဆတ်၊ ဝိနဲသုတ်ပြမတ် သီုပိတကတ်ပိ၊ လျးတရဴခၠၚ်သွဝ်၊ ဂြၚ်ဓဝ်သၟဝ်ဗောဓိရုက္ခာ၊ ဒက်ထွာဲဇမၞးဟာန် ဂြၚ်ဓဝ်ဇၞးပၞာန်မာ၊ ဂွံဇၞးမာတုဲမာ၊ နာဲသာကျမူဏိ၊ ဗရုဲပတိတ်လျးတြဴ ခၠၚ်တဴဒိုဟ်သ္တုံဇွိ၊ ဂှ်ကျာ်မစိုန်ဒှ်၊ တဝ်စရှ်ညးဘုံပိ၊ အဟံဝန္ဒာမိ ကြိလောကနာထ၊ နဝလောကုတ္တရ နာမဍောၚ်ဓမ္မာ၊ အဲဍိက်လ္ၚောဝ်ကွာဲ ဓဝ်ကျာ်တြဲနာဲသာ၊ သမုတ္တိအရဳယ အဂ္ဂသာဝကာ၊ သ္ဂုတ်ကၠေံကိလေသာ၊ ဓဝ်တဏှာသီုရာဂ၊ သၟတ်ဍုၚ်အမတံၚ် ဟံၚ်သတ်ပ္ဍဲလောက၊ နူကဵုဂၚ်သံၚ်သာ၊ ကၠောံအာနိဗှုတ၊ ဂိုန်သၚ်အရဳယျ ထေက်ပပူဇဴပၠန်၊ သမုတ္တိသၚ်ပ္ညဳ၊ ဂၠိုၚ်လွဳပရာလောန်၊ မပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်ပၠန် သီုဒွန်ပိတကတ်ပိ၊ ဝိဓုရသီုၜါ၊ လ္ၚတ်ကျာ်နာဲသာစိ၊ ဂုန်သၚ်ၜါပြကာ အဟံဝန္ဒာမိ။ ။

သက်သၟီတုဲကီု လ္ၚောဝ်သီုရတ်ပိ၊ မာတာသီုပိတု ဂုရုပဇ္ဇျာဂ္ညိ၊ ပၟၚ်လိုက်သီုညးပန် ပြဲသန်ဇၞော်ဣဓိ၊ စတုမရှာတ်စိ သီုဝိနာယကာ၊ ဗဳသၞုမှာရာဇာ သီုမှာပြမေသွဝ်၊ ပြမေသြဳပြမေသြာန် မာဲလို၀်ပြမာန်ကျဝ်၊ မိစဏ္ဍဳဗြဴသွဝ် ဟီုလဝ်သီုစဏ္ဍာ၊ မိစဏ္ဍဳဗြဴသွဝ် ဟီုလဝ်သီုစဏ္ဍာ၊ ဒေဝတဴမိနိန္ဒြာ သီုကိုဝ်မှာဗဳနာဲ၊ သရဿဝတဳကၠာ ဝိနာယကဆာဲ၊ တဲစှ်ပပၞာၚ်ထဝ် အဲဍိက်လ္ၚောဝ်တွာဲ၊ အိန်ဗြီုယီုမာဆာဲ ဂၠိုၚ်ဒၞဲါမှာဒေဝါ၊ မနဳမေခလာ စက္ကဝါသုန္ဓရော၊ ပၟၚ်ဟေမဝန် ဂၚ်ဇၞော်ပဉ္စမော၊ ဒေဝတဴဂြိုဟ်ဒ္စိတ် ဒသမှာဒိဿာ၊ စန္ဒောသူရိယျော မေဃောသမိန္ဒြာ၊ မၚ်သန္တပ်ပြဘန် မၚ်ဟေမဝဏ္ဏာ၊ ဘုမ္မဇိုဝ်ရုက္ခဇိုဝ် အကာသဇိုဝ်ဒေဝါ၊ ဂဟပ္ပတိဒေဝဳရော မေဃောသၟီဝါတာ၊ ဖိုဝ်အဲဍိက်ယိုက်တုန် အိုတ်ဇၟာပ်ဂုန်ဒေဝါ၊ ညာန်အဲညံၚ်ဍာ်ဆၚ် ဇၟောဝ်ဂၚ်ဇမ္မုနာ၊ ဇွောဝ်တဍိၚ်သောဝ်တိတ် ဂၚ်ဇၞော်သမိန္ဒြာ၊ ညာန်အဲညံၚ်သၞာ်ရတ် တတ်ကြေဝ်ဒကှ်သွာ၊ သ္ဂုတ်အာလှၚ်လှၚ် ညံၚ်ဗီုလၚ်ဂတာ၊ ညံၚ်ပရှ်ချေံသိန္ဓဴ ညာန်အဲကိုဝ်စဴမြာ၊ ညာန်အဲကိုဝ်ဂွံဒှ် နဲဂှ်ဥပ္ပမာ၊ ဒၞဲါဒၞဲါအဲၜိုတ်ဆန် ပိုတ်ဗျန်အက္ခရာ၊ ညိပကိုဝ်တဍိၚ် ဝိဝိၚ်လီုမှာရာ၊ ယိုက်ဂုန်ညးတမၠာ မဟာသၟီကဝိ၊ စိန္တာကဝိမွဲ သုတညာန်လှဲဂၠိ၊ မွဲအတှကဝိ သီုပတိဘာန၊ ပ္ဋဲဒေါဝ်ရးမညှ ပတၠညာန်ဂမြၚ်၊ ကဝိပန်ဇၞော်နူဘဴ ဒယှ်တှ်ကၠဴထၚ်၊ ညာန်ညံၚ်အတှ်ရတ် ပြာကတ်ဇၟာပ်ဒိုဟ်ကၠၚ်၊ ဂုန်ကဝိမပြဲက္ဋၚ် ပၚ်ယို၀်လဝ်တူသိသ။
ကဝိဇၞော်နူတမၠာ စဴအာသွဝ်တုဲရ၊ ကဝိဗွဲကြဴဂတ ဗြကြာဲတလညာန်၊ ပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်ဂုန္နိ ကဝိဇၞော်လောန်လာန်၊ ကျာ်အသွောံတိက္ခညာန် တဴထာန်ရးဟံၚ်သာ၊ နူဂှ်ဆက်တိုန်ဂတ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်တၟကၠာ၊ ကဝိမၚ်ဍိက်လ မၚ်ဒေံဍောတ်ရသေၚ်ဟာ၊ ဒေါဝ်မြုမတ်တၟကၠာ ကဝိၜါညာန်ဂဵုမြဟ်၊ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်လိုၚ်ဗၠဲ ကဝိမွဲတၟေၚ်တဏှ်၊ ကောအံၚ်ဇုညးကော် ကဝိဇၞော်နူအဓာန်၊ မၚ်ဍိက်ဓဝ်တုန်စိ ဇၞော်ကဵုပတိဘာန်၊ မထဝ်စိုပ်တိက္ခညာန် တဴထာန်ဟၚ်ဂါံတွံ၊ ကဝိဇၞော်နူအဓာန် နွံညာန်ဇၞော်ကြဳဇှ်၊ လတူသိသအဵု အဲဍိက်ယဵုစရဟ်၊ ဖဵုအဲဍိက်ယဵုတုန် အိုတ်ဂုန်ညးတံဂှ်၊ ညာန်အဲကဵုဂွံဒှ် ညံၚ်နဲသာ်ဂှ်ကၠာ၊ ဒၞဲါဒၞဲါအဲၜိုတ်ဟီု ဝိဝ်ၚ်လီုမှာရာ၊ လ္ပကဵုဆိတ်လှောဲ တၚ်နဲဗီုပမာ၊ ဖျုၚ်ရဟ်သာဲက္တောဝ်ညး လုံရးစက္ကဝါ၊ ဖဍောၚ်ဝေၚ်ညာန်ဂ္ညိ နဲကဝိလၚ်ကာ၊ နဲကဝိမဒှ်ကြက် ဆက်ကၠုၚ်နူတမၠာ၊ ဗဒှ်လဝ်ဝါသၞာ ကဝိမှာတလလွဳ၊ နဲကဲမဂၠိုၚ်သ္တီု ညံၚ်ဗီုအိန်တက္ခဳ၊ အလုံဍုၚ်ရးကၠံၚ် ကဵုဒှ်ဒၟံၚ်သက်သဳ၊ စိုပ်ဂုန်မိဗြဴရတ် သရဿဝတဳ၊ ကဝိဗၠာဲတမိဟေၚ် ပယျတ်ဟွံကေၚ်လွဳ၊ ပညာလၜေတ်ဗေဝ် ညာန်ဘာန်အပၠေဝ်က္ဍၚ်၊ သၟိက်စံဝေၚ်ညာန်ညိ ဒမၠိဂၠဲါချပ်ဂြၚ်၊ ယွံဒေဝတဴသၞၚ် မၚ်မွဲသာသၞာ၊ ဗိုၚ်ရီုက္ဍံၚ်သွာညိ ကဝိဝွံဆန်ပညာ၊ မာံမံက်တိုန်ညးကော် နူကၠာဟွံဇၞော်မာ၊ ကြဴဝွံဇၞော်တိုန်အာ အစာခုတ်ယၟုတၞဟ်၊ ယၟုတြေံကၠေံဗဒန် တၟိပၠန်ဒုၚ်ဒယှ်၊ မၚ်ရောဂေါတုန်ဂှ် အ္စာခုတ်ဗ္ဒဟ်နာမ၊ ယမုမိခုတ်ကီု ကၠေံလီုအာတုဲရ၊ မာံရောဂေါဒုၚ်နာမ ကာလလၟုဟ်ဝွံ၊ ညးကော်မံၚ်ဂြုဂြု သာ်ဝွံရသေၚ်ဟာ၊ လောဘသီုဒေါသ မောဟဓဝ်ပိကၠာ၊ စဳပျးကိုဝ်ယးတၟး ညံၚ်သၟီတ္ၚဲဇၞးအန္ဓာ၊ နာဲယာန်စိၚ်ဆဒ္ဒန် လျးသာ်သြန်အပၠာ၊ ဒးဃောဂွံါသန္ၛာ နာံသာရဒဥတု၊ ဃောဗပေၚ်ပုဏ္ဏမဳ လျးဗ္စဳခၠၚ်တသု၊ သၟန်နက်သတ်တဝဳ ဗိုၚ်သအဳသၟီဂိတု၊ ပၠလျးသာ်သြန်အဴ ဗက်ဗ္ဒဴပၞာန်ဒမၠု၊ ဇက်တိုန်တ္ကံဇံမု လျးခၠၚ်တသုအူ၊ ပ္ဍဲဂၠံပေါက္ခရ ဂၞကျာ်ၜါဒၟံၚ်ဒ္ဂူ၊ မွဲသၠောံယာတ်သာ်သြန် မွဲပၠန်ယာတ်ချီုအူ၊ ပံက်မုက်ကအဳဒစး ကို၀်နာဲညးယာန်ဇၟူ၊ သ္ဋိုက်မၠိုက်စိုတ်လအိတ် ဂွံညာတ်မိတ်တမ္ၚူ၊ ပၞာန်ဒမၠုဒြေပ်ဗြူဗြူ ဖေက်သူဒြေပ်ကမၠေဝ်၊ ညာန်အဲကိုဝ်ခၠၚ်မြဟ် ပမာသာ်ဂှ်လေဝ်၊ ပ္ဍဲဒေါ၀်သဟာဲဂမၠိုၚ် ကိုဝ်ထိုၚ်သးအရေဝ်၊ ဝေါဟာမဒှ်ကြက် ပုံကၞက်သဂါပၠေဝ်၊ ကဝိနူကၠာစိ ဆန်လိက်အဒိကေ၊ ဇမောဝ်လၚ်ကာပၠန် ပိုတ်ဗျန်ဍေံဟွံပၠေဝ်၊ အဲတိတ်ဆန်ပလေဝ် မွဲဝါပၠန်သေၚ်ဟာ၊ ပုံဗြရတ်ဒှ်ကြက် ဆက်ကၠုၚ်နူတမၠာ၊ ဂကောံဗြဴယက္ခဳ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳကၠာ၊ ဟိုတ်ဒါန်ဝါသနာ ကတ္တာဓိကာရ၊ ဂွံပတံလဝ်သေၚ်ဟာ ကိုပ်ကၠာဂၠိုၚ်ကိုဝ်ဘဝ၊ ဂွံသၟဟ်န်ရၚ်သ္ကံရ ဂွံခယျမွဲဖုန်သ္ဋဳ၊ ဟိုတ်ပတံလဝ်ပါရမဳ မွဲဒၞဳဂွံသၟဟ်န်၊ ပုံဗြရတ်ဒှ်ကြက် လဴဆက်ကၠုၚ်နူကဝ်တန်၊ ဂလာန်မဒှ်တၚ် အိုတ်ဗီုပြၚ်ဇၟာပ်တန်၊ အဲတိတ်တလးဆန် မွဲဝါပၠန်ရသေၚ်ဟာ။

ပ္ဍဲသက္ကရာတ်ဂှ် ကလၚ်ဟီုတွံအာ၊ လ္ၚီၜါကၠံတိတ်ဒှ် ထပှ်စှော်ပိကၠာ သွန်ပုဏ္ဏမဳ ဒိတှဳစှ်ပန်မြာ၊ ပယျာံလက်ကုံပြဲ နာံတ္ၚဲဗုဒ္ဓဝါ၊ သၟန်နက္ခတ္တ အကာသဂဵုမြဟ်၊ တွဳဗွိုၚ်သၟီစန္ဒြာ ၜါစှော်ၜါဟီုတွံ၊ ပယျာံတက်ပိဂှ် ဆန်ဗ္ဒဟ်လဝ်လၚ်ကာ၊ သဗှဥပဒ္ဒဝေ ဒုရေကဵုသ္ၚောဲခြာ၊ သတြုသီုသၞဝဲ ဘဲယဲဝေဒနာ၊ ကာယျကဵုတန်သိုက် ဇၟာပ်ပရိုက်ကဵုပဲါအာ၊ သဗှဒေဝတာ ဗိုၚ်ရီုသ္ဋံၚ်သွာညိ၊ ဒၞဲါဒၞဲါအဲၜိုတ်ဆန် ပိုတ်ဗျန်သီုယတိ၊ ပကဵုယောၚ်ထဍိၚ် ဝိဝိၚ်မှာရာညိ၊ ကြီုပုံဗြရတ်စိ ကိုပ်အဒိပထမ၊ ဆက်ကၠုၚ်နူတမၠာ ပြာကတ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲလောက၊ က္တဵုဒှ်ကောန်သၟီကၠာ ပ္ဍဲဍုၚ်ဗာရာန၊ ဗြရတ်ဒုၚ်ယၟု သာ်ဝွံနူမူလ၊ မိတ်တၞံဝါသနာ ကတ္တာဓိကာရ၊ ဒှ်ကောန်ဗြဴယက္ခ နာမဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ တြဳဇှ်ပါရမဳ ပ္ကီုလွဳဇၞော်နုဘဴ၊ မိတ်ကွိုန်သီုအယော ဒှ်ဆောဂွံနှဴရဴ၊ ပုံနူတမၠာပြဲ အဲဍိက်ဂိုၚ်သြဟ်ပ္တဴ၊ ဗီုဥပ္ပမာအဴ ရဴရတ်ဒစိတ်ပၠ၊ ညံၚ်ဗီုမၞိက်ဂကူ ဇာတိဝိပူလ၊ တူဇမ္မုနတ္တ ပ္ဋုန်စုတ်အဇသ္ဋဴ၊ မၞိက်မပြဲတၞောဝ် ဗဵုဒ္ၚေါဝ်မရဴဂဴ၊ ဝုတ်ဒိုဟ်ရတ်ဂမၠိုၚ် ရေၚ်ဗိုၚ်ပနတ်နှဴ၊ လျးတွဳဗွိုၚ်အဴ ဗိုၚ်တဴမၞိက်တၞံ၊ ပုံနူတမၠာပြဲ အဲဍိက်ဇန်ပြေၚ်ပ္ကောံ၊ ရှ်ေသှ်ေရဴဂဴလဝ် ဓဝ်ကျာ်တြဲနူတၞံ၊ အတှအက္ခရရမ် ခဏံလဝ်သွက်သတ္တး၊ သ္ကဵုမိၚ်မန်ပိရး ဟီုပျးလဝ်ညိဟိုဲ။

နိဒါန်လိက်ဂှ် ဟီုတွံမွဲဝါ၊ လိက်ဗြရတ်သ္ကဲ ဟွံမွဲသေၚ်ဟာ၊ နွံဆပုံအဴ ညးလဴဂၠိုၚ်ဝါ၊ ဂွံမိၚ်တဴဟေၚ် ရောၚ်ဟွံသေၚ်ဟာ၊ လိက်ဝွံတုန်ရ ပထမကၠာ၊ ကျာ်ဇၞော်ကံဂဵု နွံကဵုပညာ၊ နန္ဒသာရ ဆန်ပၠလဝ်ကၠာ၊ ကံဂဵုသၚ်ဇၞော် လုပ်ဗော်ဇရာ၊ ထပှ်စှော်ဒ္စံါ ဂွံါအယုက်ကၠာ၊ ဟိုတ်ဇၞော်လောန်ရ မောဟဂၠိုၚ်အာ၊ ဟီုကၠာဒှ်ကြဴ ဟီုကြဴဒှ်ကၠာ၊ ဇမောဝ်လၚ်္ကာ ဂိုန်ဝေါဟာဆန်၊ ဟွံပိုၚ်ပြဳအိုတ် ယတိပိုတ်ဗျန်၊ ဆချပ်ဂွံဂှ် ဂိုၚ်လပှ်ဆန်၊ ဇမောဝ်လၚ်္ကာ ဟွံညဳသာပၠန်၊ ဆစိုတ်မွဲတန် ဆန်အာလောဲလောဲ၊ ထုဲကြာန်လၜက် ညံၚ်ပြေၚ်တက်ၜဲ၊ ပိုတ်ဗျန်ပၠေပၠေတ် ဂေတ်ညံၚ်ဍာ်ဝဲ၊ အဲဂွံညာတ်ပြဲ ပ္ဍဲစိုတ်ဂြံဂြ၊ ခါမချပ်ရံၚ် ဂွံသံၚ်ဝေဂ၊ ကဝိတမၠာ လောန်အာအိုတ်ရ၊ ပ္ဍဲထာန်ဒေသ ဋ္ဌာနရးမန်၊ လိက်ပတ်မဂး သွက်ညးဂွံဆန်၊ ဟွံမွဲသေၚ်ဟာ ဗတ်ဘာသာမန်၊ ဂိုၚ်တော်ဆမွဲ ပ္ဍဲစိုတ်အဲပၠန်၊ ဒှ်ဂကူမန် ကဝိလောန်အာ၊ သွက်ဂွံဆန်ဗ္ဒဟ် လမုဟ်ဝွံမာ၊ ဟွံမွဲလှၚ်လှၚ် အိုတ်လၚ်ဂတာ၊ အဲဗ္စာရဏာ နဂၠးညာဏ၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ရ ကာလဂှ်ပၠန်၊ အဲလေဝ်ဇၞော်အာ ဇရာကၠုၚ်ညန်၊ တြဴစှော်တရဴ အယုက်စဴတန်၊ ဓဝ်မောဟပၠန် ဍေံဂၠုလောန်အာ၊ ဟီုကၠာဝိုတ်ကြဴ ဟီုကြဴဝိုတ်ကၠာ၊ ချပ်ဗ္စာရဏာ သိၚ်သာဂၠိုၚ်လောန်၊ ဒၟါဒှ်သာ်ဂှ် လိက်လနုဟ်ဆန်၊ ဆန္ဒလၚ်္ကာ ဂိုန်ဝေါဟာမန်၊ ဥပ္ပမာပြဲ ဥပ္ပမဲပၠန်၊ တီကေတ်မွဲတန် ဗိုန်က္ညန်က္ဋၚ်ပြ၊ ဆန္ဒလၚ်္ကာ ဘာသာမညှ၊ ပ္ဍဲစိုတ်အဲသွံ တီညာတ်ကၠောံသ္ဋ၊ နဲကဝိပၠ ဆန္ဒလၚ်္ကာ၊ ကၠုတ်တိုန်လမှ် မြဟ်ပ္ဍဲကြေဝ်ဏာ၊ လိက်ဗြရတ်ဂှ် ကၠိုက်ကၠဟ်လောန်အာ၊ နွံမၚ်ဗၠာဲမွဲ ဟီုကဵုအဲကၠာ၊ ဒုၚ်ယမုရ နာမဆာံပျာ၊ ကဵုဂဟဵုညိ တမိမွဲဝါ၊ ယတိပိုတ်ဗျန် ဆန္ဒလၚ်္ကာ၊ ဂလာန်တၚ်တှ် တဝှ်အစာ၊ ကဵုသၟဟ်ညဳသာ စကာအဲပၠန်၊ ဇမောဝ်လၚ်္ကာ ဂိုန်ဝေါဟာမန်၊ အဲဆန်ပ္ညဳဇန် ညံၚ်ဇမန်ဂွါ၊ ဟွံကဵုကၠိုက်ကၠဟ် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ အဲဆန်ပ္ညဳဏာ ညဳသာသၟဟ်န်၊ သွက်ပတူဇန် မဆန်လဝ်ရောၚ်။ ။

ခမှောၚ်ခမှောၚ်ဖျးညံၚ်ပၞဴ၊ ဒဵုအရှန်ဗြဴ၊ ကဵုနာဲစဴဒှ်၊ ဂှ်လံအာရောၚ်။ ။

Powered By Blogger