Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ဂလာန်ဒ္ဂေတ်တၠပညာတံတမၠာတမၠာ

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, September 11, 2009

ယက်လ္ပကဵုလုပ်မတ်၊ ဂမ္တဴပၟတ်လ္ပဒုၚ်၊ က္ဍိုပ်ပုၚ်လ္ပဟာပ်၊ ဇၟာပ်ဍာ်လ္ပသုၚ်။
  1. ယက်လ္ပကဵုလုပ်မတ် မ္ဂးဂှ် လညာတ်ဒ္ဂေတ်ပွပူဂဵုသမၠီု ဍေံမဒှ်ဒ္ဂေတ်မ္ၚးနူသာသနာကျာ်တံဂှ် ဟဂပ်ဝ်ဂိုၚ်ကေတ်။ လ္ပဒဂေတ်ဗက် ပ္ဍဲကဵုပွမယုတ်မာတံဂှ်ညိ။
  2. ဂမ္တဴပၟတ်လ္ပဒုၚ် မ္ဂးဂှ်ဂလာန်ပူဂဵုသမၠီုမ္ၚးနူသာသနာကျာ်တံဂှ် ဍေံမဟီုအာ နကဵုဒုစရိုတ်မသုန်တံဂှ် ဟဂပ်ဝ်ပတှ်ေ၊ ဟဂပ်ဝ်ဂိုၚ်ကေတ်။ လ္ပဒ္ဂေတ်ဗက် ပ္ဍဲကဵုဂလာန်ပူဂဵုသမၠီုမယုတ်မာတံဂှ်ညိ။
  3. က္ဍိုပ်ပုၚ်လ္ပဟာပ် မ္ဂးဂှ် ဂလာန်မွဲ ကသပ်မွဲ ဟွံမွဲကဵုဂလာန်ကျာ် ဍေံမဒှ်မ္ၚးနူသာသနာတံဂှ် ဇကုမချပ်ကီု၊ မပကီု၊ မဒလောံဗ္တောန်ညးကီု၊ ပ္ဍဲပွပိစွံဝွံ ဟဂပ်ဝ်ပသက်က်ညိ။
  4. ဇၟာပ်ဍာ်လ္ပသုၚ် မ္ဂးဂှ် ပ္ဍဲဂကူမယုတ်မာကီု၊ ပ္ဍဲထာန်ဍုၚ်ကွာန်မဟၟဲကဵုပူဂဵုတၠပညာဂှ်ကီု မဒးဟုဲဟာဲကေုာံပူဂဵုသမၠီုကီု၊ မပတုဲဒါန် မၚ်သဳ ပၟဝ်ဘာဝနာ နကဵုအမိဿသဒ္ဓါကီု၊ ပ္ဍဲကဵုပွမယုတ်ပန်စွံတံဝွံဂှ် လ္ပဟုဲဟာဲ၊ လ္ပပဒတဴမွဲစွံအိုတ်ညိ။


(ဂလာန်တံဂှ် ကံက်နၚ် နူသၠပတ်မည်မၞုံယၟု - သာရသၚ်္ဂဟ၊)

Powered By Blogger