Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ဝေါဟာရမည်

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, March 23, 2010

ဝေါဟာရကဝါန်ဂမၠိုၚ် နွံတဴ ပိသာ် အဲ မ္ဂးလဝ်ဂှ် နဲမုက်ဂၞန်မွဲ ( အက္ခရ်တမ် တုပ်၊ သွဵု ဟွံတုပ်၊ ဂစိုတ် လဆောဝ်တုပ် လဆောဝ် ဟွံတုပ် ) ဂှ် ချူထၜးကၠုၚ်လဝ်တုဲရ။ နဲမုက်ဂၞန်ၜါ ( အက္ခရ်တမ် ဟွံတုပ်၊ သွဵုဂှ် လဆောဝ်တုပ် လဆောဝ် ဟွံတုပ်၊ ဂစိုတ် တုပ် ) ဝွံ ဗၞတ်မဂၠဲါသၟဟ်ပကောံဂွံလဝ်တံဂှ် ချူထၜးဏာရ။ မဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် မလုပ်လၟိဟ်နဲဏံဂှ် ပ္ဍဲဇၟန်လိက် ဇၟန်လၚ်္ကာ ညး ချူကှ်ေတဴ ဂၠိုၚ်ညိရ။ မဝေါဟာရလ္ၚဵုတံပၠန် ပ္ဍဲဇၟန်လိက်မည်ပိုယ်လၟုဟ် သ္ဇိုၚ်သ္ဂောံဆဵုကွေံ။ မဝေါဟာရမဖှ်သာ်ဂှ် မည်ပိုယ်လၟုဟ် ဟွံချူ၊တုဲ ပကၠေံမဇ္ဇျဟ်ဂှ် ဟွံမိက်ကဵုဒှ်ညိရ။ ချူရောၚ် ရှ်သာလိက်ပတ် ဗျာပ်တရးအာ။

2. မဝေါဟာရကဝါန်လ္ၚဵုတံဂှ် အက္ခရ်တမ် ဟွံတုပ်၊ သွဵုဂှ် လဆောဝ်တုပ် လဆောဝ်ဟွံတုပ်၊ ဂစိုတ်တုပ်။ ညံၚ်ရဴဂလာန် ... တန်ကြန်၊ ၀ါတ်ဂါတ်။
((သမ္တီ ... ဂစိုတ်ဟွံမွဲ ယဝ်သ္ဒဟ် သွဵုဂှ် ဒးတုပ်ဟေၚ်။ ညံၚ်ရဴဂလာန် ... ခယ၊ သာဓာ၊ ထိမြိ၊ သဳကၠဳ၊ ပုသု၊ တူရူ၊ သေဂြေ၊ ဖဲလဲ၊ ယောသော၊ ဝဴပဴ၊ ပြးဇး၊ ယးတၟး။))

တန်ကြန်
သ္ဂုတ်သွာတ်
သ္ဍိုက်မၠိုက်
ဝါတ်ဂါတ်
ဖဲလဲ
ဂဵုလဟဵု
သၠးပွး
ဒးရး
တူရူ၊ တောရော
အိုဟ်တၟိုဟ်
သဳကၠဳ
ဓီုၜီု
ဒဒှ်ေဒယှ်
ဒယှ်တှ်
ၜှ်ပလှ်
ယိုက်ဒိုက်
ယးတၟး
သအးဇ္ၚး
ဆန်ၜန်
တန်ဆန်
ဗၞတ်ဗ္ၜတ်
ၜတ်ဗၞတ်
လၞိန်ဗပိန်
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်
ရှ်ေသှ်ေ
ရဴဂဴ
သွိုန်ဗပိုန်
ဆေဝ်ဒဝ်၊
တေဝ်ကြေဝ်၊ တေကြေ
ခယ
သာဓာ
သော်ရော်
ဗဳသ္တဳ
သ္တးလး၊ တးလး
ရိုဟ်ဂိုဟ်
အပ်ဒပ်
အာပ်ဒါပ်
ရိုၚ်ဇိုၚ်
ဖျာဲဖ္ဍာဲ
စၚ်ခြၚ်
သီရီ
ဟီုဇီု
ဖဳတွဳ
လောန်ထောန်
ရးကး
ပခိုၚ်နရိုၚ်
သ္ကိုပ်ဇြိုပ်
လ္စးလၟး
ဒစၚ်ဗၜၚ်
ထုဲဒရုဲ
ကဲဝဲ
ဆဴလဴ
ဟန်ဗန်
ဟိန်ဗိန်
နှဴရဴ
မြိထဍိ
မြိထိ၊ ထိမြိ
ဇိပ်ကၠိပ်
ဟံဗြံ၊ ဟောံဗြံ၊ သ္ၚောံဗြံ
ပ္ကၚ်ရၚ်
သိပ်ဂၠိပ်
ဇိပ်ဂၠိပ်၊ ဇိပ်ကၠိပ်
ၜတ်တကတ်၊ ၜတ်လကတ်
ကလှ်လဖှ်
ပှ်လှ်
အဲပရဲ
မိပ်သ္ၚိပ်၊ မိပ်သ္ဇိပ်၊ မိပ်ဇြိပ်
ဟိုၚ်ဘိုၚ်
သ္ဂေဟ်သွဟ်
သာက္ဍာ
သက်လက်၊ သက်လှက်
ဝဴပဴ
ဗဝ်သအဝ်
တဝ်ဂၠဝ်
သော်ဂရော်
သေၚ်လေၚ်
သံၚ်ဗြံၚ်
မံဂြံ၊ မအ်ဂြအ်
ခဝ်ဇဝ်
လမောဝ်လယောဝ်
အာန်တၞာန်
စံၚ်ပရံၚ်
အံၚ်ဒံၚ်
ယာကြာ၊ ယာတြာ
သ္ကာတ်နရာတ်
ဆံလံ
တြးမး၊ ကြးမး၊ ခြးမး
ဇံမံ၊ ဇအ်မအ်
စေံနေံ၊ စေအ်နေအ်၊ စေံဏေံ
အာဲတၟာဲ၊ အာဲကၟာဲ
ရးပး
ဒေါန်စမြောန်
ယောသော
ထဍိုက်ဂရိုက်
ကၞာၚ်ဗဗာၚ်
လၟောဝ်တယျောဝ်
ဘိၚ်တၠိၚ်
ဟီုကြီု
ဂစာဲဖ္ဍာဲ
ပြးဇး
မောဝ်ဇောဝ်
မှာရာ
ဒေပ်သဍေပ်
ဍာပ်နာပ်
သောဲဗြောဲ
ဂီုကၠီု
ခေါဝ်ရောဝ်
ဟာန်ဗာန်
ကုံရုံ
ၜိုဟ်သြိုဟ်
ခါတ်မာတ်
သံက်ဖ္ဍံက်၊ သြံက်ဖ္ဍံက်
ဒၞဲါဝဲါ
သံက်ဗြံက်၊ သံက်ဗရံက်
ဟံယံ
တ္ၚအ်လ္ပအ်
သာက္ဍာ
ယွံသွံ
သှ်ဒှ်
အးၚး
ပံၚ်လံၚ်
ဂဲါဝဲါ
စေမ်ဏေမ်
ပြေပြံၚ်၊ ပရေပရံၚ်
ဂၠေဲါဖ္ဍောဲ
ဇဳခရဳ၊ ဇဳထရဳ
ၜိုဟ်ရိုဟ်
ဆေဝ်နရေဝ်
လာံသာံ
လစေံလမေံ
ထဒၟ
ညာဏ်ဘာန်
ဆာယာ
သေနရေ
ဟိုၚ်ဘိုၚ်
ဒဝ်က္ဍဝ်
ကုဲသၞုဲ
ခဵုမဵု
စောန်လောန်
သေဝ်ဂြေဝ်၊ သေဂြေ
ဂစောန်ရနောန်၊ ရစောန်ရဏောန်၊ လစောန်လဏောန်
ခံမံ
ဂလာန်ဗဒါန်
သ္ကာတ်ဂြာတ်
စာ်ဂြာ်
အာဲဒဲါ
ဆာရာ
တောဲလောဲ
ဒေပ်သ္ဍေပ်၊ ဒေပ်ခ္ဍေပ်
လမာဲလဗာဲ
ခိုဟ်ရိုဟ်
ၚးတး
ကာဖာ
ဖလ
ခဏ
ဖောဝ်လောဝ်
ကဍာပ်သရာပ်
သ္ကာတ်ဗြာတ်
ကလှ်ဒပှ်
ဍာပ်နာပ်
ကြာန်ဒမာန်
ဇဝဳဇဝါ
ဇာနာ
ရိုဟ်ဂိုဟ်
သရပ်ဖဍပ်
ဒေက်ခ္ဍေက်
ထၜေါ၀်ထဝေါဝ်
ပုသု
ဂရှ်ဂဗှ်
ဆဵုရဵု
ဟန်သန်
ဆာယျာ
ကၠိုၚ်တမိုၚ်
ဗစောန်ဗရောန်
ဂဟတ်ဂရာတ်
ဘိၚ်တလိၚ်
ဆိုၚ်ၜိုၚ်
တက်ဂၠက်
တဝ်ဂၠဝ်
မက်ဂၠက်
ဒဗက်ဒဟက်
ဂရက်ဂဗက်
သမြေံဗဍေံ
ကုန်ကရုန်
လဴသဴ
စာ်မှာ်
ဇဵုၜဵု
ၚေတ်ပေတ်
သ္ကာတ်သာတ်၊ ကာတ်သာတ်
စှ်ဂၠဟ်
ဆာန်လာန်
ဆေတ်ပၠေတ်
ၜေဟ်ဂၠေဟ်
ဏာတ်ဖာတ်
ကဲလွဲ

Powered By Blogger